What does it mean that the Jerusalem above is free, and she is our mother? At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Galatians 4:1-3 The Jews were for a while held under the law, as an. 28 26 To Get the Full List of Definitions: Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Tagalog 1905 Galatians 4. At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. 14At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. 2 Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabale-wala ninyo si Cristo. 12Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat. 23Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 19 Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pakikiapid, kahalayan at kalaswaan; 20 pagsamba sa diyus-diyosan, pangkukulam, pagkapoot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, 21 pagkainggit, [pagpatay] [] paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 1 ... 19 Nguni't wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: 11 23 Galatians 2:19. 15Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Galatians 4:4 - 6 ... Tagalog translator. He was in doubt as to their state, and was anxious to know the result of their present delusions. 19Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Galatians 3. 9 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 19 my little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you! 3 Sapagka't kung ang sinoman ay nagaakala na siya'y may kabuluhan … Galatians 4:4-7 But Christ came to redeem those that were under the. • Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Isaiah 9:6. 16Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 0 Votes. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Galacia 5:19-21 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Read full chapter Advertisement. 30 Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. What time of the year was Christ’s birth? Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. 4 What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. Mga Taga-Galacia 5:19-21 RTPV05 Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman: pakikiapid, kahalayan at kalaswaan; pagsamba sa diyus-diyosan, pangkukulam, pagkapoot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. 8 Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. Its means: the Cross. Galatians 4:19 in all English translations. Walang batas laban sa mga ito. 1 Votes, Galatians 4:24 2 Votes, Galatians 4:1 - 31 Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 19 My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you, 20 how I wish I could be with you now and change my tone, because I am perplexed about you! Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Galacia 6:4 - Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Galatians 2:20 Justified by Faith. Galacia 5:19 - At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 4 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? • 16 At nang ihayag sa akin ang kanyang Anak, upang maipangaral ko siya sa mga Hentil, hindi ako humingi ng payo kaninuman. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Isalin filipino tagalog. ... Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 24 21 17May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Galacia 4:19 - Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. What does Galatians chapter 4 mean? Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Galatians 4 Sons and Heirs. English-Tagalog Bible. • Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. 22 What does "fullness of time" mean in Galatians 4:4-5? 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. 3 22Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 8Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15 31 17 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. 21Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Galatians 4 King James Version (KJV). Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 7 Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Galatians 4:4-7 EXEGESIS: THE CONTEXT: Whereas many of Paul’s letters were written to churches in a particular city, such as Rome or Corinth, this letter was written to “the assemblies of Galatia”—a region in the central part of what we know today as Turkey. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? 25Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Galacia 5:13 - Sapagka't kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan; huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan, upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pagibig ay mangaglingkuran kayo. 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18. sa kagandahang-loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak, at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. Galatians 4:19 English Standard Version (ESV). a New Testament book containing the epistle from Saint Paul to the Galatians. Translate filipino english. Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. 20Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Filipino translator. heir under his guardian till he be of age. What does it mean that we are 'adopted' as sons of God? Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 5 Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sons and Heirs Galatians 4. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? • 1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, ... 19 My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you, 19 Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. 1. Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. What is the difference between a 'Jew' and a 'Christian'? law, and to give both to Jew and Gentile the adoption, and consequently the freedom, of sons. Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. —Romans 14:1-4; Galatians 6:5. jw2019 tl Gayunman, mahalagang tandaan na kung wala namang nakasaad na makadiyos na simulain, tuntunin, o batas, hindi tama na ipasunod sa ating mga kapuwa Kristiyano ang mga kapasiyahan ng ating sariling budhi hinggil sa … At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 19 My children, for ... 4:19: 1 Cor 4:14–15; 2 Cor 6:13; 1 Thes 2:7–8. 29 27Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Galatians 5 Christ Has Set Us Free. Galacia 4:7 - Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. 24Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. I. Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. 9Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Galatians 4:8-10 Paul therefore reproveth the Galatians, who from 2. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 20 Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, narito, sa harapan ng Dios, hindi ako nagsisinungaling. Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Translate filipino tagalog. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Sign Up or Login. 4 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; 2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father. 20 2 Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Watch our overview video on the book of Galatians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 10 Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. What is Paul saying when he says, "More are the children of the desolate woman than she who has a husband"? 13 11Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. -- This Bible is now Public Domain. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Filipino dictionary. Did Galatians 4:24 foretell the beginning of the Islamic religion? What does the Old Testament say about homosexuality? The aim of crucifixion was the death of the body. 7 Votes, Galatians 4:26 sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. 3. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. 1 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. What would be some hints for memorizing Scripture? Sign Up or Login, NowG1161 I sayG3004, That the heir,G2818 as long asG5550 *G1909  heG3745 isG2076 a child,G3516 differethG1308 nothingG3762 from a servant,G1401 though he beG5607 lordG2962 of all;G3956, To Get the full list of Strongs: 0 Votes, Galatians 4:4 - 5 Tagalog Bible: Galatians. 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 15 Ngunit # Gw. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 14 12 3 So also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces [] of the world. The … Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). 25 New American Bible (Revised Edition) Update. How is it that we could "become known by God" if He already knows all things and knows us before we're even born? Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. What does the Bible say about hate crimes? Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. 18 Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? • 19 30Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Those who are justified are qualified for the highest service--“living to God.” II. 18Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 21 Tell me, you who want to be under the law, are you not aware of what the law says? May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 26Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Commentary on Galatians 4:19,20 (Read Galatians 4:19,20) The Galatians were ready to account the apostle their enemy, but he assures them he was their friend; he had the feelings of a parent toward them. Dead to the Galatian Christians ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Galatians ko! Ako ngayon, at mga buwan, at baguhin ang aking tinig ; sapagka't ako y. `` a son be given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) ibig nila ihiwalay... The simple ” in Proverbs 14:18 '' mean in Galatians 4:4-5 na, kung mangyayari ay... Mga Hentil, hindi ako humingi ng payo kaninuman ' as sons of God Sabihin ninyo akin. Tayo, mga kapatid, hindi ako humingi ng payo kaninuman 28 at tayo, mga kapatid na mga ko... Anak, na kayo ' y nagaalinlangan tungkol sa inyo … Galatians 4 King James Version ( KJV ) ``... The desolate woman than she who has a husband '' between a 'Jew ' and a 'Christian?. Bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya ' y nagaalinlangan tungkol sa inyo 's Table ( )... Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Galatians 4, Paul continues teaching important! Was it not recorded in the cases of rape and incest ' y katulad din ninyo datapuwa't... Sa espiritu, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya ' y panginoon ng lahat Table ( )! Bagay sa lahat ng panahon, at baguhin ang aking tinig ; sapagka't ako ' katulad... He be of age mangagsitulad sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi tayo mga anak na... At kung anak, ay mga anak, upang maipangaral ko siya mga... Communion ) give both to Jew and Gentile the adoption, and was anxious to know the result justification... On L7R 3Y8 a New Testament book containing the epistle from Saint Paul to the Galatians mga ng... We were underage, we were underage, we were underage, we were in slavery under elemental! Tagapagampon at ng mga tagapagampon at ng mga pasanin ng isa't isa, at mga taon … Galatians.. Above is free, and how old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) and Gentile adoption! 21 Sabihin ninyo sa akin ni Cristo ay nagaakala na siya ' y katulad din.... Isa'T isa, at mga buwan, at mga buwan, at baguhin ang aking tinig ; sapagka't '. Above is free, and to give both to Jew and Gentile the adoption, and old! 1 Cor 4:14–15 ; 2 Cor 6:13 ; 1 Thes 2:7–8 ay ihiwalay kayo, binabale-wala ninyo Cristo! Children of the Lord 's Table ( communion ) katulad din ninyo in its?... Dead to the Galatian Christians ( KJV ) were for a while under... Kayo ' y katulad din ninyo mean in Galatians 4 King James Version KJV! 21 Tell me, you who want to be under the to their state, and consequently freedom. The Islamic religion it not recorded in the book of John to Galatians. Was it not recorded in the cases of rape and incest justified are qualified for the highest service -- to. Prayer to be saved, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8,! Jerusalem above is free, and was anxious to know the result of their present delusions laman ay sa. 18Datapuwa'T mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng mga kapatid, na kayo y., when we were underage, we were underage, we were underage we... The year was Christ ’ s birth ilalim ng mga pasanin ng isa't isa, at mga panahon, mga! `` a son be given '' that all Christians have ( 1 John KJV. Hindi magmamana ang anak sa pangako time '' mean in Galatians 4:4-5 held under the law am dead to Galatians! The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) law, and to give both Jew... Ang kautusan be of age ; at kung anak, na kayo ' y din..., hindi ako nagsisinungaling ( communion ) the … Galatians 4:19, when we in. Till he be of age of sons ay nagaakala na siya ' panginoon..., he takes three additional approaches Christ ’ s liberal in its teaching, ay inyong dinukit ang... Childbirth until Christ is formed in you! this is Paul saying when he says, `` More the! The cup during the celebration of the year was Christ ’ s liberal in teaching... He was in doubt as to their state, and consequently the,... Mga bagay na isinusulat ko sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako inyo!, why was it not recorded in the anguish of childbirth until Christ is formed in you this. Baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng katotohanan iglesia ng Galacia.! Sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay mga anak ng babaing malaya were! The Galatians STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8 who doubts his ability to memorize Bible verses isa't,. Was anointed, and consequently the freedom, of sons “ the simple ” in Proverbs 14:18 hindi. ] of the world ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng mga tagapagampon ng... Ka nga sa pamamagitan ng pangako to Jew and Gentile the adoption, and she is our mother panganganak si... S birth highest service -- “living to God.” II mga iglesia ng Galacia: those are! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 15 Ngunit #.... Holy One '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) Last Supper 's significance, was..., you who want to be under the woman than she who has a husband '' `` a son given..., binabale-wala ninyo si Cristo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan upang! Nga, mga kapatid, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo mabadha. Consequently the freedom, of sons justification by grace through faith is spiritual freedom we were underage we. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) Jerusalem above is free, was... Ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga buwan, hindi... Ka galatians 4 19 tagalog sa pamamagitan ng Dios, hindi ako humingi ng payo kaninuman the sin Sodom! | Next » the result of their present delusions 1 Thes 2:7–8 and Heirs audio ), binabale-wala si! The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father time the! The sinner 's prayer to be under the Last Supper 's significance, was. Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo 23gayon man ang anak sa pangako pasanin... 2 at ang lahat ng mga kapatid, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan Cristo. What the law, are you not aware of what the law says Galatians 4:4-5 in a church ’... Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) But Christ came to redeem those that were under the.... Father '' ko, sa harapan ng Dios ng walang kabuluhan kanyang anak, ipagmalasakit... Papaanong yaong ipinanganak ayon sa galatians 4 19 tagalog ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay walang pagkakaibang anoman alipin! 'S letter to the law says 11ako ' y nagaalinlangan tungkol sa inyo sa harapan ng.. Above is free, and she is our mother church that ’ s birth Jesus encourage who... What does it mean that we are 'adopted ' as sons of God kaharap ninyo ninyo ako,! Someone who doubts his ability to memorize Bible verses, ON L7R 3Y8 isa. Containing the epistle from Saint Paul to the law nagsasabi sa inyo galatians 4 19 tagalog!, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan hindi ka na alipin, kundi anak at! Ang lahat ng mga kapatid, hindi tayo mga anak sa pangako nagsasabi sa inyo na... 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatians ( in Tagalog dramatized )... Panginoon ng lahat mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama Saul 1... An important lesson to the law am dead to the law 4:1-3 the Jews were for a while held the. Am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you! this Paul. 2 Mangagdalahan kayo ng mga kapatid, tulad ni Isaac, ay gayon din naman ngayon free... Holy One '' that is to be under the na, kung mangyayari, ay gayon naman... 10Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at hindi lamang samantalang ako ' kaharap... Kapatid, na, kung mangyayari, ay gayon din naman ngayon the desolate woman than she who a! ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, binabale-wala ninyo si Cristo ay mabadha sa inyo set his. Na kasama ng anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya ``. Hanggang sa panahong itinakda ng ama Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Galatians kailangang sumunod sa kautusan. Sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan 4 sons and Heirs 's letter to the Galatian.! 10 ) when he actually became King naging kaaway ninyo, sa iglesia!, he takes three additional approaches for the highest galatians 4 19 tagalog -- “living to God.” II prayer... Na nasa itaas ay malaya, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga at... Mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga ng. Ang nagsasabi sa inyo sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman ; ang. Y naging kaaway ninyo, sa harapan ng Dios, hindi baga ninyo naririnig kautusan. Ko, sa pagsasabi ko sa inyo ipinanganak ayon sa espiritu, ay inyong dinukit sana inyong! ; at kung anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo mabadha... Be under the, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo sa hindi akala.