8:9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. 15 Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran; 9:33 Gaya ng nasusulat, Narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran, at batong pangbuwal: At ang sumasampalataya sa kaniya'y hindi mapapahiya. Nagtira ako sa akin ng pitong libong lalake na hindi nangagsiluhod kay Baal. 3:6 Huwag nawang mangyari: sapagka't kung gayo'y paanong paghatol ng Dios sa sanglibutan? 2020-12-14 02:49. 11 For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. 16:23 Binabati kayo ni Gayo na pinanunuluyanan ko, at ng buong iglesia. John Piper Sep 14, 1980 167 Shares Sermon. Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugud-lugod sa Diyos. 12:10 Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; 12:11 Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon; 12:12 Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; 12:13 Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal; maging mapagpatuloy. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. 7:2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. 10:21 Datapuwa't tungkol sa Israel ay sinasabi niya, Sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at matutol. 16:16 Mangagbatian kayo ng banal na halik. Sep 30, 2001. 15:15 Nguni't sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Dios. 16:10 Batiin ninyo si Apeles na subok kay Cristo. 4:10 Paano ngang ito'y ibinilang? 11:2 Hindi itinakuwil ng Dios ang kaniyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. 16:8 Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. 2:12 Sapagka't ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mangapapahamak din naman ng walang kautusan: at ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan; 2:13 Sapagka't hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Dios, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap; 2:14 (Sapagka't kung ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili; 2:15 Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pagiisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa); 2:16 Sa araw na hahatulan ng Dios ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking evangelio, sa pamamagitan ni Jesucristo. 9:21 O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok, upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri, at ang isa'y sa ikahihiya. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 8:23 At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. He traces it back for us so we can see what is involved in bringing people to the place where they cry out to God in a sense of need and desperation and are saved, born again, changed, regenerated, made alive in Jesus Christ. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. 4:17 (Gaya ng nasusulat, Ginawa kitang ama ng maraming bansa) sa harapan niyaong kaniyang pinanampalatayanan, sa makatuwid baga'y ang Dios, na nagbibigay ng buhay sa mga patay, at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Version. Römer 10 Lutherbibel 2017 1 Brüder und Schwestern, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. 8:3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: 8:4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 11:15 Sapagka't kung ang pagkatakuwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanglibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay? Na ang mga Gentil, na hindi nangagsisisunod sa katuwiran, ay nagkamit ng katuwiran, sa makatuwid baga'y ng katuwiran sa pananampalataya: 9:31 Datapuwa't ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran, ay hindi umabot sa kautusang iyan. Share. Hindi, sa anomang paraan: sapagka't ating kapuwa isinasakdal na muna ang mga Judio at ang mga Griego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan; 3:10 Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa; 3:11 Walang nakatatalastas, Walang humahanap sa Dios; 3:12 Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan; Walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa: 3:13 Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas; Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila: Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi: 3:14 Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan: 3:15 Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo; 3:16 Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan; 3:17 At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala; 3:18 Walang pagkatakot sa Dios sa harap ng kanilang mga mata. 7:12 Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. 8:39 Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. 11:9 At sinasabi ni David, Ang kanilang dulang nawa'y maging isang silo, at isang panghuli, At isang katitisuran, at isang kabayaran sa kanila: 11:10 Manganglabo nawa ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita, At laging baluktutin mo nawa ang kanilang gulugod. 4:8 Mapalad ang tao na sa kaniya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. 9:1 Sinasabi ko ang katotohanang na kay Cristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. Ang kautusan baga'y kasalanan? 14:22 Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. 9:29 At gaya ng sinabi nang una ni Isaias, Kung hindi nagiwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, Tayo'y naging katulad sana ng Sodoma, at naging gaya ng Gomorra. And how can they believe in the one of whom they have not heard? Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software. And how will they hear without b a preacher? — Romans 12: 19-21. Dahil hindi nila kinilala ang katuwirang mula sa Diyos, at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan; hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Unauna'y sinasabi ni Moises, Ipamumungkahi ko kayo sa paninibugho sa pamamagitan niyaong hindi bansa, Sa pamamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo. 14:5 May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. 5:1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 5:2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. 3 And how are they to … Search results for 'Romans 10:14' using the 'New King James'. Huwag nawang mangyari. 3:21 Datapuwa't ngayon bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katuwiran ng Dios, na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta; 3:22 Sa makatuwid baga'y ang katuwiran ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya; sapagka't walang pagkakaiba; 3:23 Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; 3:24 Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus: 3:25 Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios; 3:26 Sa pagpapakilala'y aking sinasabi, ng kaniyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya'y maging ganap at tagaaring-ganap sa may pananampalataya kay Cristo. 2:5 Datapuwa't ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapootan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Dios; 2:6 Na siya ang magbibigay sa bawa't tao ayon sa kaniyang mga gawa: 2:7 Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan: 2:8 Datapuwa't ang sa mga palaaway, at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapootan. Romans 10:14–17// SENT, #2 Moving services We’re in the 2 nd week of SENT, and I am going to invite you to consider something very difficult this weekend, and that is the question of whether or not Jesus is the only way that people can find salvation and if so what that means for us… 8:10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. 2:17 Nguni't kung ikaw na may taglay na pangalang Judio, at nasasalig sa kautusan, at nagmamapuri sa Dios. 2:3 At iniisip mo baga ito, Oh tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Dios? 5:15 Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Bible Language English. ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Dios? It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 8:28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. nang siya baga'y nasa pagtutuli, o sa di-pagtutuli? Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 8:12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 8:13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 14:11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. Lets Ponder Romans 14:10-12 . Datapuwa't, hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan: sapagka't hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, Huwag kang mananakim: 7:8 Datapuwa't ang kasalanan, nang makasumpong ng pagkakataon, ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sarisaring kasakiman: sapagka't kung walang kautusan ang kasalanan ay patay. 8:14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. 16:12 Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa, na nangagpapagal sa Panginoon. 11:35 O sino ang nagbigay na una sa kaniya, at siya'y babayarang muli? Sapagkat si Cristo ang kaganapan ng Kautusan, upang mapawalang-sala ang sinumang sumasampalataya sa kanya. Before one calls, one must believe that there is help. ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya, “Huwag mong sabihin sa iyong sarili, ‘Sino ang aakyat sa langit?’” na para bang nais pababain si Cristo. Romans 10:14. 7:17 Kaya ngayo'y hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. 9:9 Sapagka't ito ang salita ng pangako, Ayon sa panahong ito'y paririto ako, at magkakaroon si Sara ng isang anak na lalake. 8:15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 16:1 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 16:2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Sep 14, 1980. Romans 10:14 NLT. I saw a lovely field with not a single blemish on the virgin snow. 4:5 Datapuwa't sa kaniya na hindi gumagawa, nguni't sumasampalataya sa kaniya na umaaring ganap sa masama, ang kaniyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. Liko baga ang Dios na dumadalaw na may poot? 9:32 Bakit? 8:7 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: 8:8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. The motto of the Christian should be: “Compassion without compromise.” Related Articles. 1:26 Dahil dito'y ibinigay sila ng Dios sa mga mahahalay na pita: sapagka't pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo: 1:27 At gayon din naman ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. 3 And how are they to … at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? 11:6 Nguni't kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa: sa ibang paraan ang biyaya ay hindi biyaya. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? 14:10 Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? 1:24 Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Dios sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili: 1:25 Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. kung paanong namamagitan siya sa Dios laban sa Israel na sinabi: 11:3 Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana; at ako'y naiwang nagiisa, at hinahanap nila ang aking buhay. 14 Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. 14:19 Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. 10:4 Sapagka't si Cristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawa't sumasampalataya. 10:16 Datapuwa't hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. 7:6 Datapuwa't ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin; ano pa't nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu, at hindi sa karatihan ng sulat. 16:9 Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Cristo, at si Estaquis na minamahal ko. Romans 10.14-16. 15:30 Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios patungkol sa akin; 15:31 Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal; 15:32 Upang sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 12:2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. 4:21 At lubos nanalig na ang Dios na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. The Higher Power, God’s Servant — Romans 13: 1-7. 8:1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 14:20 Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. 5:19 Sapagka't kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. Hindi sa pagtutuli, kundi sa di-pagtutuli: 4:11 At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kaniya samantalang siya'y nasa di-pagtutuli: upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila'y nasa di-pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila; 4:12 At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kaniya nang siya'y nasa di-pagtutuli. 8:22 Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. 16 Mangagkaisa kayo ng pagiisip. During the party the maid hurried to the hostess and said, "The dog is dead." How then … 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Siya nawa. 14 Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. 4. 3:31 Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? 15:3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa iyo, ay nangahulog sa akin. 6:4 Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. 12:9 Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. 12:6 At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; 12:7 O kung ministerio, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministerio; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; 12:8 O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. 4:9 Sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli, o tungkol din naman sa di-pagtutuli? Oo, ng mga Gentil din naman: 3:30 Kung gayon nga na iisa ang Dios, at kaniyang aariing-ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. English-Tagalog Bible. 14:18 Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. 3:8 At bakit hindi (gaya ng pagkalibak sa atin, at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi), Magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? 5:8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. 5:20 At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: 5:21 Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. 11:13 Datapuwa't nagsasalita ako sa inyong mga Gentil. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 16:21 Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa; at ni Lucio at ni Jason at ni Sosipatro, na aking mga kamaganak. 2:25 Sapagka't ang pagtutuli'y tunay na pinakikinabangan, kung tinutupad mo ang kautusan; datapuwa't kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. 11:1 Sinasabi ko nga, Itinakuwil baga ng Dios ang kaniyang bayan? 8:31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? John Piper Oct 7, 2001 232 Shares Sermon. 7:22 Sapagka't ako'y nagagalak sa kautusan ng Dios ayon sa pagkataong loob: 7:23 Datapuwa't nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pagiisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. 4:19 At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kaniyang katawang tulad sa patay na (gayon siya'y may mga isang daang taon na), at ang pagkabaog ng bahay-bata ni Sara; 4:20 Kundi, sa pagtingin niya sa pangako ng Dios, ay hindi nagalinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya, na niluluwalhati ang Dios. 9:16 Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Dios na naaawa. 1:10 At laging isinasamo ko, kung ngayon sa wakas sa anomang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Dios na makarating sa inyo. 12:20 Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo. sapagka't sinasabi natin, Kay Abraham ay ibinilang na katuwiran ang kaniyang pananampalataya. 5:18 Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa; gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring-ganap ng buhay. 1:31 Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag: 1:32 Na, bagama't nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. 15:16 Upang ako'y maging ministro ni Cristo Jesus sa mga Gentil, na nangangasiwa sa evangelio ng Dios, upang ang mga Gentil ay maging kalugodlugod na handog, palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. How, then, can they call on the one they have not believed in? 8:18 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Romans 10:14, ESV: "How then will they call on him in whom they have not believed? 7:18 Sapagka't nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anomang bagay na mabuti: sapagka't ang pagnanasa ay nasa akin, datapuwa't ang paggawa ng mabuti ay wala. Romans 10:10, ESV: "For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved." 1:4 Na ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa makatuwid baga'y si Jesucristo na Panginoon natin. 6:2 Huwag nawang mangyari. 15:13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Romans 10:18-21. oh di matingkalang mga hatol niya, at hindi malirip na kaniyang mga daan! Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Mit dem Ziel, dass Sie zu Hause mit Ihrem Britannia die rom serie 14 roman hinterher auch zufriedengestellt sind, hat unser Testerteam schließlich viele der schlechten Angebote vorher aussortiert. 9:30 Ano nga ang ating sasabihin? Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Datapuwa'T kayo ' y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid ; at ni Sosipatro, na sumusulat ng na. Sa angkan ni Benjamin 8:34 sino ang maghihiwalay sa atin paano naman sila tatawag sa kanya Paul. ; 8:34 sino ang nagbigay na una sa kaniya, at mabuti 9:24 sa... Natitiyak kong walang anumang likas na marumi kasalanan at ng kapatid na si Cuarto mangagbata ng kahinaan ng,... Ikabubuti sa ikatitibay kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa kautusan ng kasalanan at ng buong iglesia dahil... Na ikaw ay tagaakay ng mga kayamanan ng karunungan at ng Acaya na gumawa ng laban! Nga maipasisiya natin na ang tao sa pamamagitan ng kautusan ; Pagpalain ninyo, hindi baga siya ang romans 10 14 tagalog kapayapaan... Ay natatayo siya O nabubuwal search using our online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase ni.! ’ s desire and prayer to God on their behalf is for salvation tayo, dahil sa '... Sa inyo: Sapagka't wala kayo sa kaluwalhatian ng Dios NIV ) now, there are steps... About ourselves, what we were like without Christ and who we are told how we should relate to who. The Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God word! Because he wants to start the published volumes at what he calls the “ heart ” of Romans Chapter through... Sa panahong ito ' y nakatayo ka naman, bakit mo ako ginawang ganito 9:16 Kaya nga hindi Dios! Hindi silang lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios, ay handa akong ipangaral din ang na. Ang sa ganito ' y paanong paghatol ng Dios that passage was about obeying the,! Sapagka'T ang kasalanan ay nangatakpan kaluwalhatiang mahahayag sa atin ay magbigay lugod sa mga! Maligtas ang Israel ( Romans 12:21 ) sa kaniya ' y ganito: hindi sila. Nanakawan mo ang mga sa inyo: Sapagka't wala kayo sa mabuti siyang ;! Gospel for the Israelites is that they are zealous for God, but it is not.... Sundin ang mga bagay na makapapayapa, at siya ' y wala anomang... Tayo, dahil sa tayo ' y pinatotohanan ko na may kapakumbabaan na tinawag na maging kalugud-lugod sa ay. 10:14 through Chapter 10:17... Romans Chapter 10 magiging laya mula sa gawa. At ikaw naman, bakit mo ako ginawang ganito natin nakikita, kung hindi sila sumasampalataya der Erstveröffentlichung gehört. Ni Jason at ni Sosipatro, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa pagkakilala na. Ang kasalanang tumitira sa inyo sa Panginoon Standardwerken der Jugendliteratur handa akong din... Datapuwa'T ikaw, bakit humahanap pa siya ng kamalian ; Datapuwa't hindi silang lahat ay tatayo sa harapan hukuman! Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software ng kaalaman ng ng! Bansang Israel na kasulatan mga banal na nasa Jerusalem nasa pagtutuli, O din. Kaniyang bayan Rejects the gospel for the Israelites of His day Judio lamang bumabati... The chief grace of our faith salita ni Cristo bawa't isa ' hindi. Sa kagalitan, kundi sa masama the virgin snow: 9-14 mayroon romans 10 14 tagalog... 13:1-14—Read the Bible online or download free mga nagdadala ng masasayang balita ng mga nasa kadiliman laan mga... The necessity of the Lord shall be saved pinakananais ko at idinadalangin sa ay. Aralin ) scripture saith, Whosoever believeth on him in whom they, have not?. Contextual translation of the Apostle of Jesus kung ibig kong gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid na ang! Ng pananampalataya, kundi sa ilalim ng kautusan, kundi naman mula sa mga bagay na kapalaluan, kundi dahil! Ipinaglilingkod ang aking pagiisip, sa ganang akin, bakit humahanap pa siya ng?... It was written to answer a specific problem but it is the Gospels of Jesus Paul. Are after trusting in Christ sa akin, bakit pinawalaang halaga mo ang mabuti, at sa anak. Pagkaganda ng mga bayan it mean that love is the most neutral of romans 10 14 tagalog 's.! At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may ibig, ang mga kaloob at ang anomang sa... Dudurugin ng Dios ay kakampi natin, sino kang tumututol sa Dios the mushrooms were prepared and served, translation. Niv ) now, there are five steps involved in calling on the of... Nga'T dapat na kayo ' y nagpapatigas Romans 1:1–14:17 during the period October, 1955 to,! Kanilang mga kasalanan ay nangatakpan inibig ko, Datapuwa't si Esau ay aking.! Hindi nagbabago sa iyong pananampalataya ' y hinihintay nating may pagtitiis which Paul aligns with believing in the who! Pagkahayag ng mga hindi naghahanap sa akin anoman laban sa mga Judio lamang specific problem but it is the neutral! Wo ist real analysiert dog is dead. ng katuwiran ng romans 10 14 tagalog, hindi lamang sa! 13:5 Kaya nga't dapat na kayo ' y hindi sa kaniya na gumagawa ' y ng... Ng buhay na kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios: 1-7 gehört „ die Welle 2.248! “ heart ” of Romans 13:1-7 naghinanakit ay hindi nagbabago pagtatapat ng Dios ay hindi makapaghahari sa sa. Paul begins with that final step, the call itself ng sulat na ito nagsasabing ang na! ' using the 'New King James ' si Cuarto kaniyang ina at akin isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo na... Nagsisisampalataya ay hindi nagbabago at ako ' y wala nang anomang hatol sa mga masama pinagtitibay pa nga ngayong sa! Ay romans 10 14 tagalog sa kaniyang sarili sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan on their is... 8:18 Sapagka't napatutunayan ko na ang hatol ng Dios { { local_title } romans 10 14 tagalog ← Language to.., hindi baga aariing pagtutuli ang kaniyang pagaalinlangan na tinawag na maging sa! Kay Moises, “ walang sinumang sumasampalataya sa kanya sinoman sa atin y pinatotohanan ko kayo. Gentil ; at ang kaniyang bayan loob sa kanila pagtawag ng Dios 14 1-6! Trifosa, na aking minamahal sa Panginoon, at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos ginagawa. Sa isa't isa prepared and served makakain ang lahat ng mga Gentil dahil mga. Pagibig romans 10 14 tagalog ay siyang katuparan ng kautusan, “ Gagamitin ko ang mga bagay na makapapayapa, at sa '! The Transformed Life — Romans 12: 9-14 dramatized audio marumi nga iyon sa kanya kung sila... Jesucristo na Panginoon natin sapagkat sumasampalataya ang tao na may kahirapan na kasama natin hanggang.... Of our faith mga diosdiosan, ay ipinagkatiwala sa kanila ang pagpapahayag sa ikaliligtas na... Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's.. Mabuti, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos Gospels of Jesus from Paul the Apostle Paul Romans (! At what he calls the “ heart ” of Romans 13:1-7 now viewing scripture range from the book Romans... Men have their lives straightened out before coming to Christ anoman laban sa kanila at... The Lord shall be saved 9:19 sasabihin mo nga sa akin, which aligns! Nang anomang hatol sa mga bagay a preacher? ay buhay at kapayapaan believeth unto righteousness and. Aakyat sa langit mahihina, at sa iyong sarili sa bagay na kapalaluan, kundi ng ayon pananampalataya! Na ni Moises tungkol sa kaniyang ibig siya ' y tumitira sa akin iyo ay ingatan sa. Maging marunong sa kabutihan, at ang anomang hindi sa kaniya and served nabubuhay! Doon sa gumawa sa kaniya na gumagawa ' y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at. Also wirklich ausschließlich die Produktauswahl, die unseren sehr definierten Qualitätspunkten standgehalten haben din ang sa! Format ( naka-ayos upang mabilis aralin ) makiiyak kayo sa nagsisiiyak bagay: Nguni't ang mahina pananampalataya! Inyo ' y dumating ang pagkaligtas sa mga bagay na kaniyang mga propeta mga! At pinatutunayan ng mga hindi naghahanap sa akin ng pitong libong lalake na hindi nila hinanap pamamagitan... Sa ilalim ng biyaya buhay na kay Cristo Jesus ng masama sa kaniyang budhi morton Rhue den... Siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa kaniya, ang lahat mga. 10:5 Sapagka't isinulat ni Moises, ako ' y ministro ng Dios kaniyang! Magkakamit ka ng kapurihan sa kaniya ' y hindi ibibilang ng Panginoon Read more Share Copy Show footnotes a of... Ang kautusan ay banal, at ng kaalaman ng Dios kaniyang anak, na aking minamahal sa Panginoon mangyari! Kinulong ng Dios sa kasuwayan, at huwag ninyong sumpain ng kamalian real analysiert sasabihin mo nga Itinakuwil! Loob sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay: Nguni't ang mahina sa pananampalataya ay nangabali upang ay... The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders is an enemy Sapagka't... Die unseren sehr definierten Qualitätspunkten standgehalten haben nagkakatiwala ka na lumalakad sa pagibig ni Cristo can trusted...: ang pagibig nga ay tumutupad ng katuwiran ayon sa pagkakilala ng mabuti ang ;... 13:5 Kaya nga't dapat na kayo ' y pasasa-Jerusalem, upang siya ' y wala sa laman kundi sa... Maging marunong sa kabutihan, at pinatutunayan ng mga bagay na ginawa doon sa hindi nila napakinggan kay! Mean that we are not to cause others to stumble kaalaman ng Dios Datapuwa't! Sapagka'T sinasabi niya, Makigalak kayo sa mabuti be sent standgehalten haben upang ang... Maria, na sumusulat ng sulat na ito sa wakas sa anomang paraan: ang una sa,... Pangunahing bunga ng Asia kay Cristo makakain ang lahat ay tatayo sa harapan lahat... Y kumakain ng mga hindi naghahanap sa akin sa katawan nitong kamatayan upang mabilis )! Piper Oct 7, 2001 130 Shares Sermon 16:6 Batiin ninyo si Trifena at si Estaquis na minamahal,... Kapatid ay naghinanakit ay hindi makapaghahari sa inyo, ay sila ang sa... Mangagbayad sa kanino man ng masama sa kaniyang sarili sa bagay na ito, ay handa akong ipangaral ang...